Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog Bác Sĩ Windows.
Đây là Widget giúp thống kê những ai bình luận (nhận xét) trên blog của bạn nhiều nhất trong 1 tuần hoặc trong 30 ngày vừa qua hoặc toàn thời gian.
Tạo widget Top những người bình luận nhiều nhất tuần cho Blogspot
Giúp bạn dễ dàng quản lý được ai là người thường xuyên ghé tham và bình luận tích cực trên blog của mình.

Các bước thực hiện

Chèn CSS vào trước thẻ ]]></b:skin>

#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar{float:left;margin:0 8px 0 0;display:block;position:absolute;left:24px;bottom:-12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar img{width:15px;height:15px;border:2px solid white;border-radius:100%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .avatar a{pointer-events:none}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content a{pointer-events:none;font-weight:500}
#bcd-140504-widget-top-commentator .content span{display:block;color:#777;font-size:12px}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item{margin:0 0 20px;padding:0 0 0 50px;position:relative}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-0{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgntkDiHGmRjLQF3pr0uw4J6P5EJ0l1-ylFziSovpXFILGGqHcahT_lZ4CkI7VYybM8brO-ljkeBrXxCryiO8Ch-D_x2Gi_wUpneTvklhYOI3cK6Jr0FfMiLSYYWymizcBQDKOXsTvnkH-5/s1600/TOP-1-Commentators-----------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-1{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu9qC20PaalXZOQGz_5sLTWgZNMB7z-hB8hRBeroofS0yl_2Fu_XKGqe4_lOSLZAV4gBiyRUXrMza5AnxIMKqA9FZostcnSLUaqtIH7n0VI3F439Lq22oZQg6YYg_jkcSKlv3JAqKdAbqM/s1600/TOP2-Commentators--------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-2{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI4fDSgy4-nZy3p5SxvayAzvEdNCb3a__tP1k-B_k_NyRJlKdfjN0nb2oyaw5L_e2hlOZYJe_KYOByAqyUvePPlMA_fcKWF43qjRxgOTu7hp8mnhEhgP966ff3fWtjY0VHgCx-aQ_zRIf2/s1600/TOP-3-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-3{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQAFVYDgoRjX1LfeFvux4-tl4ioT4qkXmbijc4P7-5Qr4cUmhwoRDzc4ebknDnvF8j8CsaJRkpFIuRsB3y5yJvU9fs6kG86O9EMlp_fhAjHbSN4XkALVe7InzDmCgHi8k8kgI1IOF9N-Lm/s1600/TOP-4-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-4{background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipXD6kLDlClKa9DwqCYuXSBYq3AmnbYm6f6CrtLy0E9dJb1uDynYBgWcS_O2ZT4xnRIicPf01ik_uMDHiAh7xKGttrwpLY1_t0bUaskySBfVUXZGyXX-RXPp2piTbEue4jwmD8OoxL2aI9/s1600/TOP-5-Commentators------------BacSiWindows-Com.png) no-repeat center center;background-size: auto; background-position: -2%}
#bcd-140504-widget-top-commentator .item-last{margin:10px 0 0 0}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-number{display:none;font-size:18px;color:#fff;float:left;margin:0 10px 0 0;background:#ff6262;padding:6px 10px;border-radius:4px;font-weight:300}
#bcd-140504-widget-top-commentator .order-wrap{margin:0 0 15px 0}
Tạo một Widget HTML/Javascript, và dán đoạn code này vào, chỉnh sửa các thông số cho phù hợp rồi lưu lại.
<script type="text/JavaScript">
/*User setting*/
var _140504_Day_Number = 7;/*_140504_Day_Number*/
var _140504_Name_Number = 5;/*_140504_Name_Number*/
var _140504_Lang_comments = 'bình luận';/*_140504_Lang_comments*/
var _140504_Hide_Copyright_Link = true;/*_140504_Hide_Copyright_Link*/
var _140504_Show_Thumbnail = true;/*_140504_Show_Thumbnail*/
var _140504_Show_Order_Number = false;/*_140504_Show_Order_Number*/
var _140504_Exclude_Users = 'Trường Nguyễn';/*_140504_Exclude_Users*/
var _140504_Exclude_Uri = '';/*_140504_Exclude_Uri*/
var host = '';/*host*/
//bacsiwindows.com
_s7EaE = ['undefined','bcd-140504-widget-top-commentator',',',',','<script type="text/JavaScript" src="','"><\/script>','blog-','.comments','','category','','title','','subtitle','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','entry','post-','','published','category','','title','','content','','summary','','comments','link','alternate','replies','Anonymous','','http://img1.blogblog.com/img/anon36.png','name','uri','gd$image','http://img1.blogblog.com/img/blank.gif','','media$thumbnail','thr$total',' ','','','thr$in-reply-to','thr$in-reply-to','','gd$extendedProperty','blogger.itemClass','pid-','','-','-','<div id="','">','<div class="order-number">','</div><div class="order-wrap">','<div class="item item-',' ','','">','<div class="avatar"> <a href="','" target="_blank"><img src="','"/></a> </div>','<div class="content"> <a href="','" target="_blank">','</a> <span>',' ','</span> </div> <div class="clear"></div> </div>','</div>','<div class="clear"></div>','<div class="info"><a target="_blank" href="http://www.bacsiwindows.com" title="Widget Info">BSW</a></div></div>','Anonymous','','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&start-index=','&callback=_fKlD','/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&max-results=200&callback=_fKlD'];if(typeof(_vIsL)==_s7EaE[0]){var _vIsL=false;}if(!_vIsL){_vIsL=true;var _vRyL=_s7EaE[1];var _vWtJ=_140504_Exclude_Users.split(_s7EaE[2]);var _vQvT=_140504_Exclude_Uri.split(_s7EaE[3]);function _fMeZ(url){document.write(_s7EaE[4]+url+_s7EaE[5]);}function _fNhE(json){var _vWcG=new Object();_vWcG.id=json.feed.id.$t;key=_s7EaE[6];_vRcB=_vWcG.id.indexOf(key);_vWcG.id=_vWcG.id.substring(_vRcB+key.length);_vWcG.id=_vWcG.id.replace(_s7EaE[7],_s7EaE[8]);_vWcG.cate=new Array();if(_s7EaE[9] in json.feed){for(_vXaN=0;_vXaN<json.feed.category.length;_vXaN++){_vWcG.cate[_vXaN]=json.feed.category[_vXaN].term;}}_vWcG.title=_s7EaE[10];if(_s7EaE[11] in json.feed){_vWcG.title=json.feed.title.$t;}_vWcG.subtitle=_s7EaE[12];if(_s7EaE[13] in json.feed){_vWcG.subtitle=json.feed.subtitle.$t;}_vWcG.admin=new Object();_vWcG.admin.name=_s7EaE[14];_vWcG.admin.uri=_s7EaE[15];_vWcG.admin.avatar=_s7EaE[16];if(_s7EaE[17] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.name=json.feed.author[0].name.$t;}if(_s7EaE[18] in json.feed.author[0]){_vWcG.admin.uri=json.feed.author[0].uri.$t;}if(_s7EaE[19] in json.feed.author[0]){if(json.feed.author[0].gd$image.src!=_s7EaE[20]){_vWcG.admin.avatar=json.feed.author[0].gd$image.src;}}_vWcG.total_entry=Number(json.feed.openSearch$totalResults.$t);_vWcG.start_index=Number(json.feed.openSearch$startIndex.$t);_vWcG.item_per_page=Number(json.feed.openSearch$itemsPerPage.$t);_vWcG.entry_number=0;if(_s7EaE[21] in json.feed){_vWcG.entry_number=json.feed.entry.length;}_vWcG.entry=new Array();for(_vXaN=0;_vXaN<_vWcG.entry_number;_vXaN++){_vWcG.entry[_vXaN]=new Object();temp=new Object();entry=json.feed.entry[_vXaN];temp.id=entry.id.$t;key=_s7EaE[22];_vRcB=temp.id.indexOf(key);temp.id=temp.id.substring(_vRcB+key.length);temp.published=_s7EaE[23];if(_s7EaE[24] in entry){temp.published=entry.published.$t;}temp.cate=new Array();if(_s7EaE[25] in entry){for(j=0;j<entry.category.length;j++){temp.cate[j]=entry.category[j].term;}}temp.title=_s7EaE[26];if(_s7EaE[27] in entry){temp.title=entry.title.$t;}temp.content=_s7EaE[28];if(_s7EaE[29] in entry){temp.content=entry.content.$t;}temp.summary=_s7EaE[30];if(_s7EaE[31] in entry){temp.summary=entry.summary.$t;}temp.link=_s7EaE[32];temp.reply_label=_s7EaE[33];if(_s7EaE[34] in entry){for(j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel==_s7EaE[35]){temp.link=entry.link[j].href;}if(entry.link[j].rel==_s7EaE[36]){temp.reply_label=entry.link[j].title;}}}temp.author=new Object();temp.author.name=_s7EaE[37];temp.author.uri=_s7EaE[38];temp.author.avatar=_s7EaE[39];a0=entry.author[0];if(_s7EaE[40] in a0){temp.author.name=a0.name.$t;}if(_s7EaE[41] in a0){temp.author.uri=a0.uri.$t;}if(_s7EaE[42] in a0){if(a0.gd$image.src!=_s7EaE[43]){temp.author.avatar=a0.gd$image.src;}}temp.thumb=_s7EaE[44];if(_s7EaE[45] in entry){temp.thumb=entry.media$thumbnail.url;}temp.reply_number=0;if(_s7EaE[46] in entry){temp.reply_number=Number(entry.thr$total.$t);}temp.reply_label=temp.reply_label.replace(temp.reply_number+_s7EaE[47],_s7EaE[48]);temp.reply_to=_s7EaE[49];if(_s7EaE[50] in entry){temp.reply_to=entry[_s7EaE[51]].href;}temp.pid=_s7EaE[52];if(_s7EaE[53] in entry){for(j=0;j<entry.gd$extendedProperty.length;j++){if(entry.gd$extendedProperty[j].name==_s7EaE[54]){temp.pid=entry.gd$extendedProperty[j].value;}}}temp.pid=temp.pid.replace(_s7EaE[55],_s7EaE[56]);_vWcG.entry[_vXaN]=temp;}return _vWcG;}function _fNaQ(jshort1,jshort2){for(_vXaN=0;_vXaN<jshort2.entry_number;_vXaN++){jshort1.entry[_vXaN+jshort1.entry_number]=jshort2.entry[_vXaN];}jshort1.entry_number+=jshort2.entry_number;return jshort1;}function _fTrY(date1,date2){date1=date1.split(_s7EaE[57]);date2=date2.split(_s7EaE[58]);date1=parseInt((new Date(date1[0],date1[1]-1,date1[2].substring(0,2)).getTime())/1000);date2=parseInt((new Date(date2[0],date2[1]-1,date2[2].substring(0,2)).getTime())/1000);var _vCaZ=date1-date2;if(_vCaZ<0) _vCaZ=-_vCaZ;return Math.floor(_vCaZ/86400);}var _vBwK=null;var _vPtM=[];function _fZhQ(){if(_vPtM.length>0){h=_s7EaE[59]+_vRyL+_s7EaE[60];min=Math.min(_vPtM.length,_140504_Name_Number);for(_vXaN=0;_vXaN<min;_vXaN++){if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[61]+(_vXaN+1)+_s7EaE[62];}h+=_s7EaE[63]+_vXaN+_s7EaE[64]+(((_vXaN+1)==min)?'item-last':_s7EaE[65])+_s7EaE[66];if(_140504_Show_Thumbnail){h+=_s7EaE[67]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[68]+_vPtM[_vXaN].avatar+_s7EaE[69];}h+=_s7EaE[70]+_vPtM[_vXaN].uri+_s7EaE[71]+_vPtM[_vXaN].name+_s7EaE[72]+_vPtM[_vXaN].count+_s7EaE[73]+_140504_Lang_comments+_s7EaE[74];if(_140504_Show_Order_Number){h+=_s7EaE[75];}}h+=_s7EaE[76];if(!_140504_Hide_Copyright_Link){h+=_s7EaE[77];}document.write(h);}}function _fTmI(){Day0=_vBwK.entry[0].published;var _vRcB=0;admin=_vBwK.admin;for(_vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){author=_vBwK.entry[_vXaN].author;for(j=0;j<_vRcB;j++){if((_vPtM[j].name==author.name)&&(_vPtM[j].uri==author.uri)&&(_vPtM[j].avatar==author.avatar)){break;}}if(j<_vRcB){_vPtM[j].count++;}else{var _vHmR=true;if(_vWtJ.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vWtJ.length;_vLgR++){if(_vWtJ[_vLgR]==author.name){_vHmR=false;break;}}}if(_vQvT.length){for(var _vLgR=0;_vLgR<_vQvT.length;_vLgR++){if(_vQvT[_vLgR]==author.uri){_vHmR=false;break;}}}if(_vHmR&&(admin.name!=author.name)&&(admin.uri!=author.uri)&&(admin.avatar!=author.avatar)&&(author.name!=_s7EaE[78])&&(author.uri!=_s7EaE[79])){_vPtM[_vRcB]=new Object;_vPtM[_vRcB].name=_vBwK.entry[_vXaN].author.name;_vPtM[_vRcB].uri=_vBwK.entry[_vXaN].author.uri;_vPtM[_vRcB].avatar=_vBwK.entry[_vXaN].author.avatar;_vPtM[_vRcB].count=1;_vRcB++;continue;}}day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}for(_vXaN=0;_vXaN<_vRcB-1;_vXaN++){for(j=_vXaN+1;j<_vRcB;j++){if(_vPtM[_vXaN].count<_vPtM[j].count){temp=_vPtM[_vXaN];_vPtM[_vXaN]=_vPtM[j];_vPtM[j]=temp;}}}_fZhQ();}function _fKlD(json){if(_vBwK==null){_vBwK=_fNhE(json);}else{_vWcG=_fNhE(json);_vBwK=_fNaQ(_vBwK,_vWcG);}Day0=_vBwK.entry[0].published;for(var _vXaN=0;_vXaN<_vBwK.entry_number;_vXaN++){day=_vBwK.entry[_vXaN].published;_vCaZ=_fTrY(Day0,day);if(_vCaZ>=_140504_Day_Number) break;}if(_vXaN==_vBwK.entry_number&&_vBwK.entry_number<_vBwK.total_entry){_fMeZ(host+_s7EaE[80]+(_vBwK.entry_number+1)+_s7EaE[81]);return;}_fTmI();}_fMeZ(host+_s7EaE[82]);}//bacsiwindows.com
</script>
Source code: sneeit.com
CSS edited by: bacsiwindows.com
Mọi bài viết đều thuộc bản quyền Bác Sĩ Windows, được viết bởi Admin. Hãy thể hiện mình là người văn minh, có văn hóa bằng cách copy ghi rõ "Nguồn: www.bacsiwindows.com". Tìm hiểu thêm
Tác giả: Vũ Trường
Ngày đăng: 22/1/18 lúc
Tổng số bình luận: 74
VỀ TÁC GIẢ
Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những tiêu chí hàng đầu là Uy tín - Chất lượng - Lòng tin. Đã có nhiều người tin tưởng và sử dụng dịch vụ cao cấp của chúng tôi, bạn có phải là người tiếp theo?

BÌNH LUẬN (74)

 1. Tiêu đề thì ghi Các Bước Thực Hiện, bên dưới ghi 2 chữ CSS vs Js :)) Không thấy chữ bước nằm ở đấu :v

  Trả lờiXóa
 2. Yeah. Chỉnh lên 5 có mình trong top rồi :v

  Trả lờiXóa
 3. Các bạn nhớ thay Trường Nguyễn trong script thành tên bạn nếu không muốn thống kê nhá, hoặc muốn thống kê thì xóa luôn cái tên ấy !

  Trả lờiXóa
 4. đẹp thật. em nghĩ nên để số chắc ok hơn nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh thấy để huy chương đẹp hơn số.

   Xóa
  2. Huy chương cho chất chơi nhé, còn số là quá cùi bắp :v

   Xóa
 5. Huhu đứng top 5 rồi hichic :(( Ráng cmt mới được :3

  Trả lờiXóa
 6. < p >top 1 được gì không bác < / p > :)

  Trả lờiXóa
 7. Mình méo hiểu cái cl gì Trường ạ, dốt CSS và Js là thế

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có ai tự giỏi đâu bạn :3 Mình phải học từ cơ bản hoặc học bất kì cái gì mình thích liên quan đến nó rồi thực hành luôn là nhanh vào lắm :3

   Xóa
  2. Thế bạn nghĩ lúc mình mới bước chân vào làm web thì mình biết tất cả à?
   Đã biết vậy thì phải cố gắng học hỏi và tìm hiểu. Đâu có ai mới bắt đầu mà đã biết tất cả.

   Xóa
  3. Ok bác, mình đang kiếm cái giáo trình dạy học mà chưa biets kiếm ở đâu cho hiệu quả

   Xóa
  4. Google có nhiều lắm đấy, chịu khó tìm chút là cả đống.

   Xóa
  5. Tìm cái nào dạy hiệu quả dễ hiểu cơ, chứ có vài cái nó dạy tắt khó hiểu lắm

   Xóa
  6. Xài đồ free thì phải chịu thôi, tìm nhiều nguồn, tìm ở các trang nước ngoài luôn!

   Xóa
 8. < center > < p > A no ny mớt < / p > < / center >

  Trả lờiXóa
 9. Việt hoá thì đơn giản mà, có gì khó khăn đâu nhỉ!?

  Trả lờiXóa
 10. e góp ý: em nghĩ a nên để các bước thực hiện luôn a ạ (dạng như chèn vào đâu vào đâu), VD như chèn CSS này vào...chèn JS này vào chứ có nhiều ng chưa biết lm nx

  Trả lờiXóa
 11. Nghĩ sao đóng chuột phải sao coppy link ảnh động hả?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mới chặn chuột phải đây thôi, mình sẽ có cách khác để copy.

   Xóa
 12. Bộ đếm bị lỗi r à? Theo hình bài này là 35 cmt, hqua lên 39 và k có cmt spam sao giờ lại là 34 nhỉ :3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có sự gian lận comment ở đây @@

   Xóa
  2. Nó đếm theo tuần đó, qua 7 ngày thì nó sụt lại.

   Xóa
  3. Hằng ơi a sẽ chờ e lên 18 <3

   Xóa
  4. >< Đợi thêm 2 năm nữa ik.

   Xóa
  5. Mỗi ngày không bình luận, qua nhiều ngày thì nó sụt từ từ về 0 luôn. Nên muốn giữ top thì phải bình luận đều đặn!!

   Xóa
  6. Nhớ là đừng qên a nhé! tên a ko đụng hàng ai đâu, a là Niệm Đợp Troai nhé! <3

   Xóa
  7. Ông Niệm này đi thả thính gái à :v

   Xóa
  8. Vừa tối hqua t vẫn cmt luôn á. Hnay lên thì thấy mất đi 4,5 cái cmt :3

   Xóa
  9. Tui cũng không biết nữa, thôi kệ =))

   Xóa
 13. Hihihuhu phải tích cực hơn.

  Trả lờiXóa
 14. Hớ hớ, phần bình luận trong rối thế.

  Trả lờiXóa
 15. Nhìn phần cmt này hiếp dâm mắt quá ông ơi :( Giống kiểu threaded cmt của thằng Ấn Độ share, temp nào nó cũng dạng cmt này sợ quá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ráng tập quen con mắt đi :v giống facebook messenger thôi mà

   Xóa
  2. Messenger nó chủ yếu là tin nhắn nên mọi người sẽ chú ý đến tin nhắn. Còn blog thì có khi người ta chỉ đọc bài còn comment không cần thì sao, với lại trong Messenger không có phần avatar vs tên nên không dài và to như thế này :v nhìn hơi thô.

   Xóa
  3. Tôi thấy bình thường mà có rối nùi đâu nhỉ :v

   Xóa
  4. Để lại cái cũ nhìn cho quen =))

   Xóa
  5. Bình thường lại rồi :))

   Xóa
 16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. định test xong r xóa cơ mà không có nút xóa nơi :v

   Xóa
  2. Còn spam nữa là xoá khỏi top commentators nhé.

   Xóa
  3. cái này là do admin không để nút deleted cmt nhé -.-

   Xóa
 17. Vài ngày không ghé BSW mà giờ đã 1377 bình loạn rồi @@

  Trả lờiXóa
 18. Thúy Hằng của a đang nơi đâu?

  Trả lờiXóa
 19. Gì mà lòi cái top bình luận lên đây rồi.
  https://i.imgur.com/jW25XaU.png

  Trả lờiXóa
 20. Cái phần Xem Nhiều Trong Tuần bài viết số 10 cái hình tròn nó bị bẹp ra giống hình elíp kìa anh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đâu cho anh tấm hình xem!?

   Xóa
  2. Bẹp ra thế để cho nó đẹp đấy :v chứ tròn nó chật.

   Xóa
  3. À đúng rồi. Số 10 đến 2 số nên nó bẹp ra là phải. Từ 1 - 9 chỉ có một số nên nó tròn.

   Xóa
 21. Trả lời
  1. Ủa sao chuyển hướng mà vẫn binh luận được vậy!? =_=

   Xóa
  2. thế ms gọi là TKN chứ ! :v

   Xóa
 22. Ủa, sao hồi sáng ghé thăm BSW thì thấy đóng cửa, giờ sao mở lại thế ??

  Trả lờiXóa